Phano Care Day Mekong 2019 – Ngày Hội Chăm Sóc Sức Khỏe


Phano Care Day Mekong 2019 – Ngày Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng (Công viên Lưu Hữu Phước – Cần Thơ)