HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID-19 CHO HỌC SINH


Trước khi đến lớp, học sinh phải được đo thân nhiệt, nếu sốt thì chủ động ở nhà và thông báo cho nhà trường.

Theo VN Express.